اخبار برگزیده

زندگی ماشینی

زندگی ماشینی تنها به نفوذ و همه گیر شدن ماشینها در زندگی انسان مربوط نمی شود. در واقع بسیار پیشتر از آنکه ماشینها اینگونه ما را در محاطره ی خود بگیرند، زندگی ماشینی، از طریق فرهنگ بر روان انسان سلطه یافته است. زندگی ماشینی برای هر چیزی قالبهای از پیش طراحی شده ای در اختیار فرد انسان می گذارد و از او می خواهد تا در چارچوب معین و مشخصی گام بردارد، مکانیسم های فکری و عقلی نیز هرچند به ظاهر پیچیده اند اما در حقیقت یک الگوی ماشین حسابی کانالیزه شده ایی هستند که در نهایت از حد و مرز خاصی فراتر نمی روند. به عبارت دیگر دقیقا همزمان با لقاح نطقه ی انسانی و اغاز رشد جنین، زندگی فرهنگی او و قالبهای از پیش طراحی شده ی هویت اش اماده می شود. اینکه تفکر انسانی تا چه اندازه میتواند از این غلبه آگاه و مهمتر آنکه بتواند برای رهایی خود انگیزه ای بیاید یا برنامه ای بیندیشد، داستان زندگی انسان است.


زندگی ماشینی

زندگی ماشینی

زندگی ماشینی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها