اخبار برگزیده

آزادی در پستو

یادم است با دوستی که در مبارزات انقلابی 57 هم حضور داشته، بحثی داشتم. او با صراحت گفت:
 "اولویت مردم، رفع احتیاجات اقتصادی شان... مردم همیشه می دانند که آزادیشان را باید به پستو خانه هایشان ببرند"
آن موقع در برابر این صراحت بیان، جوابی برای عرضه نداشتم. اما امروز میگویم آزادی در پستو، عنوان امروزی تر همان "تقیه" است. زمانی که به مردمان می فهمانند تنها لازم است به صورت ظاهری با ارزشهای حکومت دینی موافقت کنند؛ اما در باطن باورها و عقاید خودشان را داشته باشند.هرتا انجا که چشمی او را نمی پاید، آزاد است.
 آزادی در پستو از انجا که مخفیانه نفس می کشد از آنجا که مرز میان ارزش و ارزش، خوبی و بدی، حدود اختیارات مشخص نیست، تبدیل می شود به روابط مبتذل، انگیزه های خرابکارانه و خشونتهای بالقوه. و در نهایت بنیانهای اخلاقی جامعه را نابود می سازد.


آزادی در پستو

آزادی در پستو

آزادی در پستو

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها